CEF

Common European Framework

Polazeći od najrazličitijih potreba polaznika, njihovih backgrounda i od činjenice da nijedan metod nije savršen, u radu kombinujemo više njih od kojih izdvajamo: induktivni, humanistički, komunikativni i strukturalistički.

INDUKTIVNI METOD Budući da radimo po priručniku Nuovo Rete! koji se zasniva se na najsavremenijim smernicama italijanskog glotodidaktičkog istraživanja koristimo induktivni metod u gramatici koju polaznik otkriva sam uz vođenje predavača. Na ovaj način polaznik preuzima ulogu protagoniste na času a predavač nadgleda i usmerava.
HUMANISTIČKI METOD suština je da se ne radi toliko o podučavanju “nekog jezika” već o podučavanju “neke osobe”. Polazi od činjenice da svaka osoba ima

– svoj način spoznaje
– svoj način učenja
– svoja lična vremena i ritmove učenja i usvajanja
– svoje jedinstveno životno iskustvo.
Ovaj metod insistira na činjenici da nije dovoljno samo ponuditi razumljiv didaktički materijal – input, uz potpuno poštovanje nivoa da bi došlo do procesa usvajanja: kad se bojimo da ćemo pogrešiti, kada se bojimo da ćemo ugroziti vlastiti imidž tako da dolazi do “miniranja” samopoštovanja. Ukoliko se ta barijera aktivira ne može doći do procesa usvajanja.
 
KOMUNIKATIVNI METOD Ovaj metod je u osnovi mnogih metoda. Njegove postavke su da cilj podučavanja nekog stranog jezika nije da polaznik stekne jednostavnu jezičku veštinu, već da stekne mnogo složeniju i istančaniju komunikativnu veštinu.
STRUKTURALISTIČKI METOD Ovaj metod shvata jezik u njegovim najelementarnijim strukturama Po ovom metodu jezik se usvaja pomoću strukturalnih vežbanja (pattern drills) koja se ponavljaju bez ikakvog kreativnog učestvovanja polaznika i u kojima nema ni najmanjeg nagoveštaja kulturološkog vida stranog jezika. Materijal koji se koristi u potpunosti je izvan određenog konteksta, jezik je iscepkan na veliki broj elemenata koji se nižu prema precizno utvrđenim i razvrstanim tabelama. Iako je ovaj metod odavno prevaziđen, traže ga svi oni polaznici koji nisu imali prilike da strani jezik uče po savremenijim metodama a i koristan je u nekim fazama učenja.